Internkontroll

Det ble i 1997 utarbeidet forskrifter om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne kalles «internkontrollforskrifter.»
Formålet med forskriften er å ivareta arbeidsmiljø, sikkerhet, helse og ytre miljø. Noe som helt og holdent er virksomhetens ansvar.
«Internkontrollforskriften» gjelder for alle virksomheter som omfattes av spesifikke lover som f.eks. Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg, sivilforsvarsloven, arbeidsmiljøloven o.s.v.
For å ivareta «internkontrollen» skal det utarbeides system med skriftlig dokumentasjon.Dette må inneholde målsettinger, kontrollplaner, kontrollrutiner, handlingsplaner o.s.v. Omfanget av internkontrollen vil variere fra virksomhet til virksomhet ut i fra hvilken kompleksitet og risiko som virksomheten innehar. Som et utdrag fra forskrifter som skal fanges opp i internkontrollrutinen nevner vi:

Forskrifter for elektriske anlegg, gjeldende f.o.m. 1999, har bestemmelser om brukers/eiers plikt til internkontroll av sitt elektriske anlegg. I veiledning §9 står bl.a.:

«Eier/brukers ansvar for vedlikehold innebærer en plikt til å forvisse seg om at anlegget til enhver tid tilfredstiller de sikkerhetskravene som gjelder. Hvor omfattende dette vil være, avhenger av hvor komplisert anlegget er og hvilken risiko som er forbundet med anlegget og det utstyr som er tilknyttet til dette. For eksempel vil ansvaret kunne innebære:

  • å være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som varme sikringer og stikkontakter, lysbue/gnister eller tilløp til lysbuer.
  • å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler, og få utbedret de mangler som avdekkes. I en industribedrift vil det kunne være mange andre forhold som i tillegg må tas i betraktning, avhengig av virksomhetens art. For virksomheter som omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), vil rutiner for å ivareta dette ansvaret inngå i vedkommendes internkontroll.»
  • Bruk av termografering og rapportering vil oppfylle disse forskriftskrav som del av internkontrollen.

Vi har utarbeidet rapportskjema for internkontroll av elektriske anlegg som kan til- passes ethvert internkontrollsystem , og som sammen med tilstandsrapporter fra termograferingen gir en meget god oversikt over anleggets tilstand. Rapporteringssystemet kan benyttes til innhenting av tilbud på utbedring av registrerte feil, og er gyldig dokument i forbindelse med kontrollrutiner fra El. tilsynet.